กิจการห้องเย็น สวัสดิการร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการทางทหารในด้านการบริการเสบียงให้กับหน่วยกำลังรบ ที่ออกปฏิบัติราชการโดยเฉพาะหน่วยเรือ ของกองเรือยุทธการและให้การสนับสนุนกับหน่วยต่างๆภายในกองทัพเรือ โดยเฉพาะหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ รวมทั้ง การจำหน่าย เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นสวัสดิการกับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

พันธกิจ