พลเรือตรี สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์

ผู้จัดการกิจการห้องเย็น

สำนักงานกิจการ

น.อ.รุ่งศักดิ์ อภิสุนทรางกูร

น.อ.รุ่งศักดิ์ อภิสุนทรางกูร

รองผู้จัดการ
น.อ.วรจักร ศีลารัตน์

น.อ.วรจักร ศีลารัตน์

หัวหน้าสำนักงานกิจการ
น.ท.ภูริต อริยนันทกุล

น.ท.ภูริต อริยนันทกุล

หัวหน้าฝ่ายร้านค้าสวัสดิการ
น.ท.สุรศักดิ์ สาโมทย์

น.ท.สุรศักดิ์ สาโมทย์

หัวหน้าฝ่ายจัดส่งเสบียงอาหารและคลังสินค้า

แผนกธุรการและกำลังพล

น.ต.หญิง น้ำทิพย์ จารุวัฒน์

น.ต.หญิง น้ำทิพย์ จารุวัฒน์

หัวหน้าธุรการและกำลังพล
พ.จ.อ.วิศรุต เหมือนหมาย

พ.จ.อ.วิศรุต เหมือนหมาย

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาว วรรณนภา เชียงนาง

นางสาว วรรณนภา เชียงนาง

พนักงานธุรการ
นาง สอาด ขินพา

นาง สอาด ขินพา

พนักงานรักษาสถานที่

แผนกการเงินและงบประมาณ

น.ต.ทรงวิทย์ ปานแก้ว

น.ต.ทรงวิทย์ ปานแก้ว

หัวหน้าการเงินและงบประมาณ
พ.จ.ต.หญิง พรรณนิภา ฮวดเจริญ

พ.จ.ต.หญิง พรรณนิภา ฮวดเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
นาง โสภา นาครนราธร

นาง โสภา นาครนราธร

พนักงานการเงินและงบประมาณ
นาง ลดาวัลย์ เย็นสุขโข

นาง ลดาวัลย์ เย็นสุขโข

พนักงานการเงินและงบประมาณ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

ร.อ.บุญเรือน จารุจิตร

ร.อ.บุญเรือน จารุจิตร

หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล
นาง กัญษมน เหลียวพานิช

นาง กัญษมน เหลียวพานิช

พนักงานกรรมวิธีข้อมูล

แผนกจัดหา

ร.ท.สมัคร ชูแสง

ร.ท.สมัคร ชูแสง

หัวหน้าจัดหา
จ.อ.ปิติ เครือชะเอม

จ.อ.ปิติ เครือชะเอม

เจ้าหน้าที่จัดหา
นาง ผกามาศ ศรีประเสริฐ

นาง ผกามาศ ศรีประเสริฐ

พนักงานจัดหา

แผนกบริการและซ่อมบำรุง

น.ท.สมชาย บ่ายกระโทก

น.ท.สมชาย บ่ายกระโทก

หัวหน้าบริการและซ่อมบำรุง
จ.อ.วิทยา จันทรานนท์

จ.อ.วิทยา จันทรานนท์

เจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุง
พ.จ.ต.เสน่ห์ ปัญญา

พ.จ.ต.เสน่ห์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุง
จ.อ.อุทัย ผัดผล

จ.อ.อุทัย ผัดผล

พลขับ

ฝ่ายร้านค้าสวัสดิการ

น.ท.กัษมินทร์ สวาคฆพรรณ

น.ท.กัษมินทร์ สวาคฆพรรณ

หัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
ร.อ.สมนึก โภชาดม

ร.อ.สมนึก โภชาดม

ผู้ช่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
น.ต.สมโภชน์ ทองบ่อ

น.ต.สมโภชน์ ทองบ่อ

ผู้ช่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
ร.ท.อุทัย หมุนวงษ์

ร.ท.อุทัย หมุนวงษ์

ผู้หน่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
พ.จ.อ.กิตติคุณ เบ้าคำ

พ.จ.อ.กิตติคุณ เบ้าคำ

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
นางสาว สุนิสา ฉิมฉาย

นางสาว สุนิสา ฉิมฉาย

พนักงานธุรการร้านค้าสวัสดิการ

ฝ่ายจัดส่งเสบียงอาหารและคลัง

น.ท.หญิง ปัทมา พยมพฤกษ์

น.ท.หญิง ปัทมา พยมพฤกษ์

หัวหน้าจัดส่งเสบียงอาหาร
น.ท.อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์

น.ท.อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์

หัวหน้าคลังสินค้า
ร.อ.อุเทน วิไลพันธ์

ร.อ.อุเทน วิไลพันธ์

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
ร.ต.ธนพงษ์ เกตกินทะ

ร.ต.ธนพงษ์ เกตกินทะ

ผู้ช่วยหัวหน้าจัดส่งเสบียงอาหาร
จ.อ.รณชัย คิดชอบ

จ.อ.รณชัย คิดชอบ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า