พลเรือตรี เดือน พร้อมมณี

ผู้จัดการกิจการห้องเย็น

สำนักงานกิจการ

นาวาเอก นพดล สมชื่อ

นาวาเอก นพดล สมชื่อ

รองผู้จัดการ
นาวาเอก อภิชาติ โภคะสุวรรณ

นาวาเอก อภิชาติ โภคะสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานกิจการ
นาวาเอก ชาญชล เจริญรัตน์

นาวาเอก ชาญชล เจริญรัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดส่งเสบียงอาหารและคลังสินค้า
นาวาโทหญิง ณัฐชุมา พวงเพิกศึก

นาวาโทหญิง ณัฐชุมา พวงเพิกศึก

หัวหน้าฝ่ายร้านค้าสวัสดิการ

แผนกธุรการและกำลังพล

นาวาโทหญิง น้ำทิพย์ จารุวัฒน์

นาวาโทหญิง น้ำทิพย์ จารุวัฒน์

หัวหน้าธุรการและกำลังพล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาว วรรณนภา เชียงนาง

นางสาว วรรณนภา เชียงนาง

พนักงานธุรการ
นาง สอาด ขินพา

นาง สอาด ขินพา

พนักงานรักษาสถานที่

แผนกการเงินและงบประมาณ

นาวาตรี ทรงวิทย์ ปานแก้ว

นาวาตรี ทรงวิทย์ ปานแก้ว

หัวหน้าการเงินและงบประมาณ
เรือเอก อุทัย หมุนวงษ์

เรือเอก อุทัย หมุนวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าการเงินและงบประมาณ
พันจ่าเอกหญิง พรรณนิภา ฮวดเจริญ

พันจ่าเอกหญิง พรรณนิภา ฮวดเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงินและงบประมาณ
นาง โสภา นาครนราธร

นาง โสภา นาครนราธร

พนักงานการเงินและงบประมาณ
นางสาว วิไลวรรณ พูลประกอบ

นางสาว วิไลวรรณ พูลประกอบ

พนักงานการเงินและงบประมาณ

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

เรือเอก บุญเรือน จารุจิตร

เรือเอก บุญเรือน จารุจิตร

หัวหน้ากรรมวิธีข้อมูล
นาง กัญษมน เหลียวพานิช

นาง กัญษมน เหลียวพานิช

พนักงานกรรมวิธีข้อมูล

แผนกจัดหา

เรือโท สมัคร ชูแสง

เรือโท สมัคร ชูแสง

หัวหน้าจัดหา
จ่าเอก ปิติ เครือชะเอม

จ่าเอก ปิติ เครือชะเอม

เจ้าหน้าที่จัดหา
นาง ผกามาศ ศรีประเสริฐ

นาง ผกามาศ ศรีประเสริฐ

พนักงานจัดหา

แผนกบริการและซ่อมบำรุง

เรือเอก อุเทน วิไลพันธ์

เรือเอก อุเทน วิไลพันธ์

หัวหน้าบริการและซ่อมบำรุง
พันจ่าเอก เสน่ห์ ปัญญา

พันจ่าเอก เสน่ห์ ปัญญา

เจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุง
จ่าเอก อัครภาส สุขวัฒนา

จ่าเอก อัครภาส สุขวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริการและซ่อมบำรุง
จ่าเอก อนุสรณ์ ธงกระโทก

จ่าเอก อนุสรณ์ ธงกระโทก

พลขับ

ฝ่ายร้านค้าสวัสดิการ

นาวาตรี ธงชัย คอนทองคำ

นาวาตรี ธงชัย คอนทองคำ

หัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
นาวาตรี สมโภชน์ ทองบ่อ

นาวาตรี สมโภชน์ ทองบ่อ

ผู้ช่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
เรือโท ศักดิ์ไชย นิ้มพูลผล

เรือโท ศักดิ์ไชย นิ้มพูลผล

ผู้ช่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
เรือโท กำจร แสงเจริญ

เรือโท กำจร แสงเจริญ

ผู้หน่วยหัวหน้าร้านค้าสวัสดิการ
พันจ่าตรี ปัญญา ศรีสุริยสวัสดิ์

พันจ่าตรี ปัญญา ศรีสุริยสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
จ่าเอก ภานุมาส ศิริจันทรา

จ่าเอก ภานุมาส ศิริจันทรา

เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการ
นางสาว สุนิสา ฉิมฉาย

นางสาว สุนิสา ฉิมฉาย

พนักงานธุรการร้านค้าสวัสดิการ

ฝ่ายจัดส่งเสบียงอาหารและคลัง

นาวาเอก อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์

นาวาเอก อดุลย์จรัส สุบรรณเสนีย์

หัวหน้าคลังสินค้า
นาวาโท กัษมินทร์ สวาคฆพรรณ

นาวาโท กัษมินทร์ สวาคฆพรรณ

หัวหน้าจัดส่งเสบียงอาหาร
เรือโท ธนพงษ์ เกตกินทะ

เรือโท ธนพงษ์ เกตกินทะ

ผู้ช่วยหัวหน้าจัดส่งเสบียงอาหาร
เรือตรี ไพรัตน์ นาเมือง

เรือตรี ไพรัตน์ นาเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
จ.อ.รณชัย คิดชอบ

จ.อ.รณชัย คิดชอบ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า